За нас

ДГ №13”Калинка” се намира в р-н “Искър”, ж.к.Дружба – I част. Построена е през 1974 г. и е общинска собственост .
През последните години  демографската картина в района е коренно променена:

Район Искър е желан от много млади семейства,поради добрата комуникация, простор и много зеленине и желаещите деца за детска градина се увеличиха.

ДГ №13”Калинка”се помещава в специално построена сграда, типов проект, отличаващ се с особено красива архитектура. Състои се от два корпуса – на два и три етажа,с топла връзка между тях. През 2013 към основната сграда бе построена пристройка-нов корпус с още две групи.

От 2013 г. в детското заведение функционират 11 групи , от които  седем  групи е детска градина/ за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/ и четри групи е яслата  /за деца на възраст от 10 м. до 3 години/. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите; Всяка група има име:

През последните две години  бяха извършени много големи подобрения на материалната база :

 • Цялостна модернизация на сградния фонд
 • Саниране на сградата
 • Осигурена енергийна ефективност на сградата
 • пълна хидроизолация на всички покриви, което е предпоставка  за  бъдещо добро справяне с бюджета.
 • Осигурена безопасна среда на обучение и възпитание
 • СОТ и камери за сградата и двора
 • Ефективен пропускателен режим
 • Контрол-достъп на всички външни врати
 • Реновиране на всички  детски площадки.

Условията за отглеждане и възпитание  на децата са много добри. Занималните са просторни 100 кв.м., спалните помещения са самостоятелни/60 кв.м./,обзаведени са със стремеж за функционалност и мобилност.  Креватчетата и всички мебели в занималните са нови. Интериорът е композиран нестандартно и с много вкус.. Всички групи притежават богата  и съвременна учебна и игрова  база.,разположена съобразно  ергономичните норми,  правилата за охрана на труда и възрастовите особености на децата.
Всяка група притежава нужната съвременна техника – компютър, лаптоп, интерактивна дъска , притер, достъп до интернет.
Всяка детска група в обекта е снабдена с климатик, което предотвратява риска  от спадане на температурата при аварии.А с цел предпазване децата от замърсен въздух всяка група е снабдена и с въздухопречистватели.

        Детското заведение притежава :

 • Просторна музикална зала – с пиано, две музикални уредби и разнообразни детски инструменти, създаващи необходимите условия за разгръщане на музикално-певческите и артистични способности на децата.
 • Стая за реквизите-в която са подредени изработените и закупени през годините над 300 костюма за театрална дейност , от които 36 национални.
 • Физ.салон в детската градина -100 кв.м. – също липстващ в проекта , допълнително изграден през 1989г. След реконструкция на складово помещение в приземния етаж,оборудван с уреди и съоръжения за развитието на двигателно-сетивната активност на децата.Той се ползува и за кабинет по безопасност на движението.Има светофарна уредба,необходимата маркировка и знаци.
 • Плувен басейн- допълнително построен, с просторни помещения-съблекални,душове и др. отговарящ на съвременните изисквания,притежаващ тартанова настилка и всички необходими плувни атрибути. Разполага с пречиствателна система.
 • Кабинет по английски език
 • Кабинет по приложни дейности
 • Кабинет на психолога
 • кухненския блок – отговарящ на съвременните хигиенни изисквания, модерно оборудвано с много техника. Въведена е ХАСПП система за самоконтрол.Приготовляването на храната отговаря на всички съвременни изисквания.
 • Дворът е с площ 10 дка – запазен, добре подържан и много озеленен. Има обособени площадки с пясъчници, сенници-къщички и изобилие от детски уреди .Ограден е с масивна три метрова ограда. Всяка група разполага със съвременна детска площадка.
 • Дворът на детската ясла е обособен самостоятелно върху тревната площ.Всяка яслена група е оградена с малка ограда с цел безопасност на малките деца.

Щата на ДГ № 13 “Калинка” се формира на основание Наредба №5/2002 г. на МОН за определяне числеността на персонала в средното образование. Детската градина е на делегиран бюджет и може да  си  позволи разширен щат, с цел по доброто обгрижване на децата.

Педагогическия екип се състои от 17.5 души.

Директорът е с висше образование –  завършил е СУ “Св.Кл.Охридски, магистър по предучилищна педагогика,  притежава IV- та професионално – квалификационна степен  /ПКС/,

Учителите са 14.С висше образование са 12 от тях .

Средната възраст на педагогическия персонал е 40 години. Извършва се прицизен подбор при назначаването на педагогическите кадри, като стремежа е подмладяването на персонала.

От учебната 2018-2019г. е назначен психолог на пълен щат ,който работи в екип с учителите и другите педагогически специалисти за целите на оценката на потребностите на децата за предоставяне на общата подкрепа,  и допълнителна подкрепа.

Медицинските сестри  в ДГ № 13 са 12 щатни бройки /назначават се от кмета на район “Искър”/. Те са с полувисше образование.

Помощно-обслужващият персонал е 26.5 броя, с преобладаващо средно образование.Щата е попълнен.

Характерно за стила на работа на екипа е :

 • Утвърден психоклимат, гарантиращ пълноценна изява на работното място
 • Липса на напрежение и конфликти в колектива
 • Липства текучество
 • Създадена делова атмосфера на откритост и гласност на основата на конструктивно партньорство и сътрудничество
 • Непрекъснато усъвършенства стила и методите за демократизация и хуманизация на управленския процес.
 • Съобразяване с мнението на педагозите при вземане на управленски решения.
 • Добра култура на общуване с децата и коректни взаимоотношения помежду си.
 • Качество и отговорност на всички нива.
 • Сполучлив подбор на педагогическите екипи по групи -партньорство,взаимопомощ,творчество,подкрепено от много добри резултат.
 • Търсене на нови идеи за усъвършенствуване на възпитателно-образователната работа с децата.
 • Подържане на перманентна квалификация на персонала и създаване на условия за разтеж на място.

Пълноценно използване на подвижни игри, плуване и физически занимания с цел динамично развитие на децата.
Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.
Осъществяване на приемственост и интеграция между детската градина и училищата в района.
Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.
Доближаване на условията в ДГ № 13 до тези на семейството.
Стимулиране на интересите и заложбите на децата над държавните образователни изисквания чрез участие в разнообразни допълнителни  образователни дейности по собствен избор:

 • чуждо езиково обучение – английски език – 2 пъти седмично, приложни  изкуства – 2 пъти седмично;
 • народни  танци –2 пъти седмично, футбол – два пъти седмично;
 • плуване – 2 пъти седмично.