Учебна дейност

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл.70, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, Дв. бр.79от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г.
2. Програмнат система е част от стратегията за развитието на детската градина.
3. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

Програмната ситема урежда отношенията в ДГ №13 „Калинка“, гр.София, р-н „Искър“ запериод от 4 години.Сама по себеси тя включва участниците в образователния процес и разпознава детската личност като уникална.

Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на детската градина за повишаване качеството на образованието и прибиране и задържане на 5-6- годишните деца, с цел осигуряване на шанс за равен старт в училищното образование.
Програмната система организира учеща общноств детската градина и мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си за създаване на учеща среда.
Програмната система на ДГ№13 „Калинка“ ще благоприятства утвърждаването на ДГ пред родителите и обществеността като значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

РАЗДЕЛ I
ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1.ПОДХОДИ
Подходите за реализиране на програмната система:

  • Личностен и индивидуален подход към всяко дете.
  • Ситуационен и интегрален подход.
  • Конструктивен подход.
  • Използване на Е-обучение и технологии
  • Интеркултурно образование
  • Креативност и успеваемост

1.2.Подходи на педагогическо взаимодействие с децата от ДГ№13 „Калинка“ са:

 • Игров подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на игратакато водеща дейност за педагогическо взаимодействие във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри.
 • Подход на хуманност и толерантност – този подход поставя детето като главна ценнност всистемата на взаимоотношенията, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие се основава на уважение към всеки човек и към неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. В нашата детска градина държим на хармоничното общуване между децата. Това включва дребни, но важни неща – поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и внимание, изчакване и др.
 • Подход на равнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за равендостъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния.
 • Иновативен подход – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведедо изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина.
 • Подход за опазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности –уважение в общи ценности и морал.
 • Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете
 • Диференциран подход  ,съчетан с личностен    и индивидуален – оценяване на възрастовите различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете.
 • Екологичен подход – уважение към природата и грижи за нейното опазване.

2. Форми на педагогическо взаимодействие

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни  участници са  учителят и детето. При осъществяване  на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по образователни направления.
Игровата дейност е основата на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в училище.
Формите за педагогическо взаимодействие са:

 • основна
 • допълнителна

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности  и  интереси  за  постигане на целта – цялостно развитие на детето.

Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени от Държавния образователен стандарт за предучилищно образование..
В ДГ№13 „Калинка“ се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: „Български език и литература“, „Математика“,
„Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Конструиране и технологии“ и „Физическа култура“.
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие
Организират се извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостаната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в детската градина са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри, слушане и гледане на приказки , игри и занимания на двора.

РАЗДЕЛ II
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ДГ №13 „Калинка“ за учебната 2018/20219година се провежда целодневна организация на предучилищно възпитание. Педагогическите ситуации за различните възрастови групи са разпределени по следния начин:

 • Първа възрастова група –  11 педагогически ситуации
 • Втора възрастова група – 13 педагогически ситуации.
 • Трета възрастова група – 15 педагогически ситуации.
 • Четвърта възрастова група – 17 педагогически ситуации
Група: БЕЛ: Математика: ОС: ИИ: Музика: КТ: ФК: Общо:
I 1 1 1 2 2 1 3 11
II 2 1 2 2 2 1 3 13
III 2 2 2 2 2 2 3 15
IV 3 3 2 2 2 2 3 17

Организацията на предучилищното образование ще се осъществява при следните разпределения на формите на педагогическо взаимодействие и дневен режим по групи:
За учебната 2018-2019 г. групите в детската градина са следните:

Група: Име: Година на раждane на децата:
I група Звънче 2015
I- а група Звездица 2015
II група Том и Джери 2014
II-а група Слънце 2014
III група Пеперуда 2013
IV група Цвете 2012
IV-а група Мики Маус 2013 и 2014

1.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
/СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ/ за първа група „Звънче“ и първа-А група „Звездица“. Дневен режим
Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Часови интервал: Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8.30 – 8.45 Утринна гимнастика
8.45 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 -10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Дейности по избор на децата.
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.20 – 15.30 Подвижни игри
15.30 – 15.45 Следобедна закуска
15.45 – 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата.

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Образователно направление: Брой:
Български език и литература 1
Математика 1
Околен свят 1
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3
Общо: 11

2.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
/СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ/ за втора група „Том и Джери“ и втора-а група „Слънце“ Дневен режим
Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Часови интервал: Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8.30 – 8.45 Утринна гимнастика
8.45 – 9.15 Закуска
9.15 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 -10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.Дейности по избор на децата.
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.15 – 15.25 Подвижни игри
15.25 – 15.40 Следобедна закуска
15.40 – 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата.

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Образователно направление: Брой:
Български език и литература 2
Математика 1
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3
Общо: 13

 3.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
/СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ/ за трета група „Пеперуда“ . Дневен режим
Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Часови интервал: Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8.30 – 8.45 Утринна гимнастика
8.45 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 -10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Дейности по избор на децата.
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.10 – 15.20 Подвижни игри
15.20 – 15.30 Следобедна закуска
15.30 – 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата.

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИ

Образователно направление: Брой:
Български език и литература 2
Математика 2
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо: 15

4.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
/СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ/ за четвърта група „Цвете“ и четвърта-А група „Мики Маус“. Дневен режим
Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Часови интервал: Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8.30 – 8.45 Утринна гимнастика
8.45 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогически ситуации
10.00 -10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.Дейности по избор на децата.
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.10 – 15.20 Подвижни игри
15.20 – 15.30 Следобедна закуска
15.30 – 16.30 Педагогическа ситуация
16.30 – 19.00 Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата.

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Образователно направление: Брой:
Български език и литература 2/3
Математика 2/3
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо: 15/17